TRUSTe

Bullhorn Privacy- en Cookiesbeleid

Personen in de EER / het V.K. / Switzerland: Let op onze herziene verklaring over de overdracht van gegevens buiten jouw regio in Sec. 13 en 14 hieronder.

Versie: 20 december 2022

Dit Privacy- en Cookiesbeleid is van toepassing op alle dataverzamelingen en andere gegevensverwerking van Bullhorn, Inc., met name door www.bullhorn.com en via haar service platforms www.bullhornstaffing.com, https://bbo.bullhornstaffing.com, https://[Bedrijfsnaam].bbo.bullhornstaffing.com, https://www.salesduel.com, en https://prod.vms-express.com (elk hierin aangeduid als een “Site”). In dit privacybeleid wordt onder elke verwijzing naar “Bullhorn” (of “onze” of “ons” of “wij”) verstaan Bullhorn, Inc., Bullhorn, International Ltd., Bullhorn International, Inc., Bullhorn Japan KK, Peoplenet Corp., Easy Software Solutions, LLC, Sendouts, LLC, The Code Works Holdings Inc., Linden Technology Holdings, Inc., Total Resources Solutions BV, Connexys BV, Bullhorn GmbH, Talent Rover, LLC, Talent Rover Ireland Ltd., Jobscience, Inc., Invenias Ltd., Invenias Inc., Bond International Software (UK) Ltd., Erecruit Holdings LLC, Bond International Software Inc., TempBuddy Ltd., Tempbuddy Research and Development SL, Innovantage Systems Ltd., Herefish, Inc., Sirenum Ltd., Cube19 Ltd., Able Software, Inc., SourceBreaker Ltd., BHV Investments, Inc of hun dochterondernemingen voor zover van toepassing (samen “Bullhorn” of “Bedrijf” of “Bullhorn Group Bedrijf”. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Bullhorn persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Het beschrijft ook uw keuzes met betrekking tot het gebruik, de toegang en correctie van uw persoonsgegevens. Het gebruik van informatie verzameld via onze service is beperkt tot het verstrekken van de Bullhorn Dienst (“Service”), waarvoor de klant Bullhorn heeft ingeschakeld, zoals uiteengezet in de Master Subscription Agreement set, Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten met de klant en dit privacybeleid.

1. Verzamelde persoonsgegevens

1.1. Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens van onze klanten, kandidaten van klanten en bezoekers van de site:

 • 1.1.1 Geïdentificeerden – Tot deze categorie behoren type gegevens die een individu en zijn persoonlijke kenmerken identificeren. Voorbeelden zijn namen, adressen, functie, werkgever, contactgegevens, leeftijd, geslacht, geboortedatum, fysieke beschrijvingen, identifiers uitgegeven door openbare organisaties, bijv SSN en NI-nummers. We kunnen namen, e-mailadressen en contactgegevens verzamelen van bezoekers die zich registreren voor de Bullhorn Community, in blogberichten en van gebruikers van onze klanten en hun ontvangers. Voor onze klanten kunnen we ook informatie verzamelen over de activiteiten van een klant, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsgrootte, bedrijfstype en contactgegevens.
 • 1.1.2 Voorlichting over onderwijs en beroepsopleiding – Deze categorie omvat zaken die verband houden met onderwijs en beroepsopleiding van een persoon. Voorbeelden zijn academische dossiers, kwalificaties, vaardigheden, opleidingsverslagen en beroepsexpertise.
 • 1.1.3 Informatie over de arbeidsverhouding – Deze categorie omvat zaken die verband houden met de arbeidsverhouding van een persoon. Voorbeelden hiervan zijn de rol van het bedrijf, arbeidsverleden en loopbaanhistorie, gegevens over werving en ontslag, aanwezigheidsgegevens, gezondheids- en veiligheidsgegevens, prestatiebeoordelingen, opleidingsgegevens, uitzendwerkgegevens, beveiligingsgegevens of andere informatie die nodig is om de geschiktheid van een persoon voor het arbeidsproces te bepalen.
 • 1.1.4 Financiële details – Inbegrepen in deze categorie zijn zaken met betrekking tot de financiële gesteldheid van een individu. Voorbeelden zijn inkomen, salaris, factureringstarief, betalingen, voordelen, bank of andere informatie die nodig is voor de uitbetaling van het loon van een individu. Voor onze klanten kunnen de gegevens ook informatie over de verwerking van betalingen omvatten, zoals het krediet- of debetkaartnummer, bankgegevens en factuuradres.
 • 1.1.5 Geleverde goederen of diensten – Inbegrepen in deze categorie zijn type gegevens met betrekking tot goederen en diensten die zijn verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn de details van de geleverde goederen of diensten die worden afgegeven, overeenkomsten en contracten.
 • 1.1.6 IT informatie – Deze categorie omvat alle informatie met betrekking tot het gebruik van technologie of software door een persoon, met inbegrip van IP-adressen, alle informatie over het computer- of mobiele apparaat dat een persoon gebruikt, locatiegegevens die op dergelijke apparaten zijn verzameld, verbindingsgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, en socialemediahandvatten.
 • 1.1.7 Speciale categorieën – Inbegrepen in deze categorie zijn type gegevens die worden beschouwd als gevoelige gegevens, persoonlijk identificeerbare informatie of gevoelige persoonsgegevens onder toepasselijk recht. Deze categorie persoonsgegevens wordt gewoonlijk verzameld om te voldoen aan wettelijke vereisten of om de geschiktheid voor werk te bepalen.
 • 1.1.8 We kunnen ook van u persoonlijke gegevens verzamelen over uw contacten, zoals e-mailadressen. Als u van mening bent dat een van uw contactpersonen ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt en u wilt verzoeken deze uit onze database te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@bullhorn.com.

1.2. Persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt voor de legitieme zakelijke doeleinden van Bullhorn en om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen van het bedrijf, met inbegrip van het opzetten, beheren en leveren van de Bullhorn Service aan onze klanten. Persoonsgegevens worden door Bullhorn gebruikt voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, of voor andere doeleinden die Bullhorn u heeft medegedeeld, en/of waarvoor Bullhorn uw toestemming heeft verkregen met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder gebruiken we de verzamelde persoonlijke gegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • 1.2.1 De service bieden aan onze klanten, inclusief derden.
 • 1.2.2 Bevordering van de door Bullhorn partners aan onze klanten geleverde diensten.
 • 1.2.3 Een register bijhouden van de activiteit van de klant.
 • 1.2.4 Een register bijhouden van klantgegevens.
 • 1.2.5 Beheren van de rekeningen van een klant, met inbegrip van betaling.
 • 1.2.6 Reageren op de service of ondersteuningsverzoeken van een klant.
 • 1.2.7 Voor marketing-, promotie- en verkoopdoeleinden.
 • 1.2.8 Voor de beveiliging van gegevens.
 • 1.2.9 Voor statistieken, analyses machine learning en verbeteren van de producten/diensten.
 • 1.3.0 Bullhorn gebruikt geen persoonlijke gegevens voor geautomatiseerde besluitvorming.

1.3. Bullhorn kan persoonlijke gegevens verzamelen en/of identificeren (“verzamelde data”) en verzamelde data gebruiken, openbaar maken, distribueren en publiceren voor statistische, analytische, machine learning en productverbetering doeleinden. Bullhorn neemt redelijke en technisch gepaste maatregelen om te voorkomen dat dergelijke persoonlijke gegevens opnieuw worden geïdentificeerd door derden. Verzamelde data kan worden gedeeld met derden voor onderzoek en andere doeleinden.

1.4 Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden (onze agenten) op de manieren die worden beschreven in onze klantenovereenkomsten en dit privacybeleid. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Bovendien zijn onze medewerkers opgeleid en onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en hebben zij alleen toegang tot persoonlijke gegevens indien nodig.

1.5. We kunnen informatie met betrekking tot updates van de Service of het serviceaanbod aan onze klanten e-mailen in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomsten van elke klant met ons of bezoekers van de site in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in dit Privacybeleid.

1.6. Andere derden, zoals content- of externe serviceproviders, kunnen content of services via de Service leveren en hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig om hun services aan u te kunnen leveren. Klanten zullen gebruik maken van een Service om gegevens en informatie te hosten. Bullhorn zal uw persoonsgegevens niet gebruiken of openbaar maken, behalve (i) voor zover dit noodzakelijk is om de Dienst aan u te verlenen of voor zover u daarom verzoekt, of (ii) op grond van de wet, zoals bepaald door Bullhorn naar eigen goeddunken, of (iii) op grond van een gerechtelijk bevel, of (iv) in verband met cookies van derden, zoals beschreven in Sectie 2.3.5 van dit Privacybeleid. Individuele klant- of klantkandidaatgegevens mogen door Bullhorn’s geautoriseerde medewerkers of agenten soms alleen worden ingezien of geraadpleegd voor (i) het verlenen van de Service en gerelateerde professionele diensten aan klant- of klantkandidaten, (ii) het oplossen van een ondersteuningsprobleem dat een van hen betreft, (iii) het inspecteren en oplossen van een vermoedelijke schending van klantovereenkomsten met een klant, of (iv) zoals wettelijk vereist, zoals bepaald door Bullhorn naar eigen inzicht, gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijke procedure of bindend rechterlijk bevel. Wij behouden ons ook het recht voor om uw persoonlijke gegevens vrij te geven wanneer wij, naar eigen inzicht, van mening zijn dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, dagvaarding, gerechtelijk bevel of gerechtelijke procedure.

1.7. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of gedistribueerd aan derden met wie Bullhorn een bedrijfstransactie aangaat of kan aangaan. Indien Bullhorn wordt overgenomen in het kader van een fusie, overname of verkoop van al haar of vrijwel al haar activa, wordt u via e-mail, op onze Site en/of door een prominente kennisgeving op onze Service op de hoogte gebracht van elke wijziging in het gebruik van uw persoonlijke gegevens, alsmede van alle keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. De openbaarmaking van persoonsgegevens aan een andere partij, zoals hierin uiteengezet, kan de overdracht van dergelijke persoonsgegevens inhouden buiten de staat, provincie, land of andere jurisdictie waarin Bullhorn persoonsgegevens opslaat of anderszins verwerkt, op voorwaarde dat Bullhorn stappen onderneemt om te bepalen dat een dergelijke overdracht alleen plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In het onwaarschijnlijke geval van faillissement, insolventie of liquidatie kan de database met persoonsgegevens worden behandeld als een vermogen van Bullhorn en aan een derde worden overgedragen.

1.8. Bullhorn kan persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven die ons helpen bij het leveren van onze Dienst of die partner met ons om u hun diensten of inhoud te leveren. In deze context worden dergelijke overdrachten aan derden beheerst door onze vendorovereenkomsten met hen, die zorgstandaarden voor de bescherming van persoonlijke en vertrouwelijke informatie bieden die niet minder streng zijn dan de standaarden in onze klantenovereenkomsten, en in geen geval minder dan een redelijke standaard van zorg in overeenstemming met de Standard Contractual Clauses zoals beschreven in Sectie 13 van dit Privacybeleid, het Privacy Shield Framework (waar Bullhorn zich nog steeds aan houdt) en andere toepasselijke wetgevingen. Dergelijke derden bedrijven zijn gemachtigd om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om deze diensten aan ons en/of u en voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens is verzameld. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden buiten de staat, provincie, land of andere jurisdictie waarin Bullhorn persoonsgegevens opslaat, mits Bullhorn maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht plaatsvindt in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In het geval van partners met wie u rechtstreeks contracteert, zal hun beleid met betrekking tot persoonsgegevens uw relatie met hen regelen zoals vermeld in de toepasselijke overeenkomst tussen u en de partner en wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig handelen of nalaten van deze partners. Binnen de Standard Contractual Clauses en Privacy Shield Framework heeft u het recht af te zien van (i) het delen van uw persoonsgegevens met derden; of (ii) het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden die wezenlijk verschillen van het doel of de doelen waarvoor deze data oorspronkelijk is verzameld en waarvoor uw toestemming voor heeft gegeven.

1.9. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van hun gebruikersregistratie en wachtwoord. Klanten of bezoekers van de Site kunnen zich afmelden voor het ontvangen van verkoop-, promotie- of reclamemails van ons door de afmeldlink te selecteren die zich bevindt in het berichtgedeelte van al onze elektronische communicatie. Klanten of bezoekers van de Site kunnen ook rechtstreeks een e-mail sturen naar privacy@bullhorn.com met het verzoek om uit dergelijke berichten te worden verwijderd. Wij kunnen ook informatie bijhouden en analyseren die u niet direct als persoon identificeert en statistische gebruiks- en volume-informatie van bezoekers van onze Site, kandidaten van klanten en klanten samenvoegen en dergelijke informatie in geaggregeerde vorm aan derden verstrekken.

1.10. Wij zijn een dienstverlener aan onze klanten en hebben geen directe relatie met de klantkandidaat of een persoon wiens persoonlijke gegevens een klant verwerkt. Als u een kandidaat of individu bent van een van onze klanten en u wilt niet langer gecontacteerd worden door een persoon of entiteit die gebruik maakt van onze Service, neem dan contact op met de klant waarmee u direct in contact staat. Als u klant bent en uw account wilt bijwerken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@bullhorn.com.

1.11. Marketing: Bullhorn kan bezoekers van de website die zich aanmelden voor de Bullhorn Community ook vragen om bepaalde informatie, zoals e-mailadressen, te verstrekken om de inhoud van de site te gebruiken en te ontvangen. Bullhorn zal deze bezoekers de mogelijkheid bieden om zich in te schrijven voor toekomstige communicaties van het Bedrijf of om zich uit te schrijven voor toekomstige communicaties, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Als u niet langer deze informatie wilt ontvangen, kunt u uw e-mailvoorkeuren bijwerken via de link “Afmelden” in e-mails die we naar u sturen of in uw ledenprofiel op onze site, of door contact met ons op te nemen op privacy@bullhorn.com.

2. Hoe we gebruik maken van cookies, logbestanden, Social Media Plug-ins en andere Tracking Technologies

2.1. Technologieën zoals cookies of soortgelijke technologieën worden gebruikt door Bullhorn en onze partners, filialen of onze serviceproviders. Deze technologieën worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de site en voor het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel individueel als geaggregeerd

2.2. Log in bestanden: We verzamelen bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP) adressen, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd stempel, clickstream gegevens, de bestanden bekeken op onze site (bijv. HTML-pagina’s, grafieken, etc.), om trends te analyseren in het totaal en het beheer van de Site. Wel koppelen wij deze automatisch verzamelde datasets aan persoonlijke gegevens van u die wij mogelijk al hebben opgeslagen.

2.3. Cookies: Wij gebruiken cookies om de instellingen van gebruikers (bijv. taalvoorkeur) te onthouden en voor uw authenticatie wanneer u de Site bezoekt of de Service gebruikt, al naar gelang het geval. De volgende informatie zal u helpen om de verschillende soorten gebruikte cookies te begrijpen:

2.3.1. Strikt noodzakelijke cookies zijn vereist voor de werking van de Site. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies die nodig zijn voor gebruikers om een account aan te maken of in te loggen om delen van de Site te beveiligen, en cookies die nodig zijn om fout- of succesberichten aan gebruikers te tonen.

2.3.2. Sessie cookies bevatten versleutelde informatie zodat het systeem u uniek kan identificeren terwijl u bent ingelogd. Sessiecookies bestaan alleen tijdens een online sessie. Ze verdwijnen van uw computer wanneer u uw browsersoftware sluit of uw computer uitschakelt. Deze informatie stelt Bullhorn in staat uw transacties en verzoeken te verwerken. Sessiecookies helpen ons ervoor te zorgen dat u bent wie u zegt te zijn nadat u bent ingelogd en dat u de Bullhorn-toepassing moet gebruiken.

2.3.3. Permanente cookies die alleen Bullhorn kan lezen en gebruiken, om vast te stellen dat u een klant van Bullhorn bent of een bezoeker die zich heeft geregistreerd voor de Bullhorn Community, om uw voorkeuren zoals taal, land en laatste check-out te identificeren en te behouden of om bepaalde soorten content te ontvangen. Blijvende cookies blijven op uw computer nadat u uw browser hebt gesloten of uw computer hebt uitgeschakeld. Ze bevatten informatie zoals een unieke identificatiecode voor uw browser. We zijn voorzichtig met de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie die in permanente cookies wordt opgeslagen. We slaan bijvoorbeeld geen rekeningnummers of wachtwoorden op in permanente cookies. Gebruikers of bezoekers die hun webbrowsers de mogelijkheid ontnemen om cookies te accepteren, zullen niet in staat zijn om alle aspecten van onze service of de Bullhorn Community te gebruiken.

2.3.4 Gerichte cookies die de gebruikersnaam van een gebruiker opslaan, de verwijzende gebruiker indien deze gebruik maakt van het verwijzingsnetwerk en de verwijzingsbron naar de Site.

2.3.5 De volgende cookies van derden, performance- en targeting cookies kunnen worden gebruikt::

 • HubSpot: De Site maakt gebruik van cookies van HubSpot om het gedrag van gebruikers en de markt voor gebruikers te volgen op basis van hun gedrag.
 • DoubleClick: De Site maakt gebruik van cookies van DoubleClick om het gedrag van gebruikers en de markt voor gebruikers te volgen op basis van hun gedrag.
 • Marketo: De Site maakt gebruik van cookies van Marketo om de gebruikerservaring te verbeteren en contactformulieren in te korten voor bezoekers die de Site eerder hebben bezocht.
 • LinkedIn: De Site gebruikt cookies van LinkedIn om het gedrag van gebruikers en de markt voor gebruikers te volgen op basis van hun gedrag.
 • BrightFunnel: De Site maakt gebruik van cookies van BrightFunnel om het gedrag van gebruikers en de markt voor gebruikers te volgen op basis van hun gedrag.
 • Freshmarketer: De Site maakt gebruik van cookies van Freshmarketer om de reacties van gebruikers op A/B-tests te volgen. A/B-tests zijn het creëren van twee of meer versies van een website of een deel daarvan om te bepalen welke beter presteert.
 • Google Analytics: De Site maakt gebruik van cookies van Google Analytics om anonieme interacties en bezoeken bij te houden.
 • Drift: De Site maakt gebruik van cookies van Drift om het gedrag van gebruikers te volgen en biedt een chatbot op basis van het gebruikersgedrag.

Houd er rekening mee dat andere derden ook cookies kunnen gebruiken. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische/prestatiecookies of doelcookies en omvatten bijvoorbeeld cookies van advertentienetwerken of aanbieders van externe diensten.

2.3.6 Functionele cookies die gebruikers-id’s opslaan en de website in staat stellen verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Deze kunnen worden ingesteld door ons of door derden waarvan wij de diensten aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze services mogelijk niet goed.

2.3.7. Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. Deze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van handelingen die u verricht en die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of formulieren invullen. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u over deze cookies wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de site werken dan niet.

2.4. Opt-out: U kunt het gebruik van cookies regelen op het niveau van uw browser. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds gebruik maken van onze Site, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of gebieden van onze Site te gebruiken kunnen beperkt zijn. Veel browsers maken het mogelijk om een privémodus te activeren waarbij de cookies altijd worden gewist na het bezoek. Afhankelijk van elke browser kan deze privémodus verschillende namen hebben. Hierna volgt een lijst van de meest gebruikte browsers die het minimaal aanbevolen niveau van versleuteling TLS 1.2 ondersteunen. Elk browsertype heeft een andere naam voor “privémodus”:

 • Internet Explorer 11 en latere versies = In Private
 • Safari 7 en latere versies = Private Navigatie / Browsing
 • Opera 17 en latere versies = Private Navigatie / Browsing
 • Mozilla Firefox 27 en latere versies = Private Navigatie / Browsing
 • Google Chrome 30 en latere versies = Incognito

U kunt het gebruik van cookies ook op browserniveau regelen door een bezoek te brengen aan ons cookievoorkeurencentrum:

Cookie instellingen

2.5. Gerichte Advertentie: Wij werken samen met derden om advertenties op onze Site weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partners kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze Site en andere websites om u reclame te bieden op basis van uw surfgedrag en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u advertenties op basis van interesse te dienen, kunt u zich afmelden door te klikken op http://optout.aboutads.info/(of als u zich in de Europese Unie bevindt, klik dan op of http://www.youronlinechoices.eu). Let op: dit betekent niet dat u zich afmeldt voor generieke advertenties. U blijft generieke advertenties ontvangen.

2.6. Social Media (functies) en Widgets: Onze Site bevat social media functies, zoals LinkedIn. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, de pagina die u bezoekt op onze Site, en kunnen een cookie instellen om de functie naar behoren te laten functioneren. Social media functies worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze Site. Uw interacties met deze functies worden beheerst door de privacyverklaring van het bedrijf dat deze functies levert.

2.7. Blogs: Onze Site biedt publiek toegankelijke blogs of gemeenschapsforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gebieden verstrekt kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Neem contact met ons op als u wilt dat uw persoonlijke gegevens van ons blog of communityforum worden verwijderd. In sommige gevallen zijn wij niet in staat om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, in welk geval wij u zullen laten weten of wij dit niet kunnen en waarom. Als u een applicatie van een derde partij hebt gebruikt om dergelijke informatie te plaatsen, kunt u deze ook verwijderen door in te loggen op de applicatie en de informatie te verwijderen, of door contact op te nemen met de juiste applicatie van een derde partij.

3. De toegang tot persoonlijke gegevens gecontroleerd door Bullhorn

Bullhorn zal u op verzoek en binnen 30 dagen, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving, voorzien van informatie over het feit of wij een van uw persoonlijke gegevens in bezit hebben, of deze namens een derde verwerken. Bullhorn zal voorts redelijke maatregelen nemen om klanten in staat te stellen hun persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of een kopie daarvan te ontvangen. Om deze toegang aan te vragen kunt u contact opnemen met privacy@bullhorn.com. In overeenstemming met klantovereenkomsten zal Bullhorn op verzoek een kopie van de door Bullhorn na afloop of beëindiging van de klantovereenkomsten opgeslagen persoonlijke gegevens aan onze klanten verstrekken, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt.

4. De toegang tot persoonlijke gegevens, inclusief biometrische gegevens, gecontroleerd door onze klanten

Bullhorn erkent dat u recht heeft op toegang tot uw persoonsgegevens en op intrekking van uw toestemming tot gebruik/verwerking van uw persoonsgegevens. Bullhorn heeft in de meeste gevallen geen directe relatie met de personen wier persoonsgegevens zij voor klanten verwerkt. Wij bevelen aan dat een persoon die toegang wenst tot, of een kopie van persoonsgegevens wenst te corrigeren, te wijzigen, te wissen of te ontvangen, zijn vraag richt aan de klant van Bullhorn (de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens).

Klanten van Bullhorn kunnen biometrische gegevens van kandidaten of individuen verzamelen, opslaan en verwerken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vingerafdrukken, netvlies- en gezichtsherkenningsgegevens met behulp van door Bullhorn geleverde apparatuur en/of diensten. Klanten van Bullhorn en/of hun eindgebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van biometrische gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verkrijgen van wettelijk vereiste toestemmingen en het verstrekken van wettelijk vereiste kennisgevingen en/of opt-out/in-vereisten aan dergelijke personen. Het gebruik van een Bullhorn Service door klanten of hun eindgebruikers garandeert niet dat de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van biometrische gegevens wordt nageleefd. Als u een kandidaat of individu bent van een van onze klanten of hun eindgebruikers en u hebt vragen of verzoeken of bezwaren met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van uw biometrische gegevens, neem dan contact op met de klant of de eindgebruiker met wie u rechtstreeks contact heeft.

Op verzoek van onze klant om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen 30 dagen of zoals anders vereist door de van toepassing zijnde wetgeving reageren. Particulieren kunnen dergelijke vragen of verzoeken ook rechtstreeks en kosteloos aan Bullhorn stellen door contact op te nemen met privacy@bullhorn.com.

5. Dataretentie door Bullhorn

Wij zullen persoonsgegevens, inclusief biometrische gegevens, bewaren zolang het account van een klant actief is of zolang als nodig is om de Dienst aan onze klant te verlenen, zoals vereist onder klantenovereenkomsten en/of zolang Bullhorn de persoonsgegevens nodig heeft om te voldoen aan de doeleinden waarvoor het Bedrijf deze in eerste instantie heeft verzameld, tenzij anders vereist door toepasselijke wetgeving of een rechterlijk bevel. We bewaren deze persoonsgegevens ook voor zover dat nodig is om onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen na te komen, gerechtelijke bevelen op te volgen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. Wanneer het doel waarvoor Bullhorn de persoonsgegevens verwerkt, is vervuld, afloopt of wordt beëindigd, zal Bullhorn de persoonsgegevens verwijderen (of onbruikbaar maken) in overeenstemming met onze klantenovereenkomsten, dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. Indien wij uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen of onbruikbaar kunnen maken, zullen wij u op de hoogte stellen van de redenen, onder voorbehoud van eventuele wettelijke beperkingen.

6. Dataveiligheid

Bullhorn neemt redelijke en passende veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de door Bullhorn verwerkte persoonsgegevens. Wanneer toegang wordt verkregen tot de Service met Microsoft Internet Explorer versies 8.0 of hoger, beschermt de Transport Layer Security (TLS-)-technologie informatie met behulp van zowel serverauthenticatie als gegevensversleuteling om te helpen ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig zijn tijdens het transport. Bullhorn implementeert ook een geavanceerde beveiligingsmethode op basis van dynamische gegevens en gecodeerde sessie-identificaties en host de Service in een beveiligde serveromgeving die gebruik maakt van een firewall en andere geavanceerde technologie om bescherming te bieden tegen interferentie of toegang van buitenaf. Bullhorn verstrekt ten slotte individuele gebruikersnamen en wachtwoorden die telkens moeten worden ingevoerd wanneer een klant zich aanmeldt. Deze beveiligingen helpen bescherming te bieden tegen ongeautoriseerde toegang, handhaven de nauwkeurigheid van de gegevens en zorgen voor het juiste gebruik van persoonsgegevens. Toch is geen enkele wijze van verzending via het internet, of elektronische opslagmethode, honderd procent (100%) veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze service, kunt u contact met ons opnemen via privacy@bullhorn.com.

7. Links naar websites van derden

Onze service bevat koppelingen naar andere websites waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat op www.bullhornstaffing.com en https://bbo.bullhornstaffing.com. Als u persoonlijke gegevens aan een van deze sites verstrekt, worden uw gegevens beheerd door het privacybeleid van de toepasselijke derde partij en zijn wij er niet verantwoordelijk voor. Wij raden u daarom aan om alle kennisgevingen via een hyperlink en het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen en rechtstreeks vragen te stellen aan deze andere aanbieders.

8. Geen Services voor minderjarigen

We verzamelen niet bewust informatie van minderjarigen. Om de Site te mogen gebruiken, moet u de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw woonplaats hebben. Door gebruik te maken van de Site verklaart u hierbij dat u ten minste de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in uw woonplaats hebt. Wij gebruiken geen applicatie of ander mechanisme om de leeftijd van gebruikers van de Site te bepalen. Alle aan ons verstrekte informatie zal worden behandeld alsof deze door een volwassene is verstrekt. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om informatie met betrekking tot een minderjarige zo snel als praktisch mogelijk is te verwijderen als we te weten komen dat een minderjarige informatie over zichzelf aan ons heeft verstrekt.

9. Notitie voor inwoners van Californië

De Californische wet staat ingezetenen van Californië die ons van persoonlijke gegevens voorzien toe om bepaalde informatie betreffende onze onthulling van dergelijke informatie aan derden voor hun direct marketingdoeleinden te verzoeken. Wij maken dergelijke informatie op dit moment niet bekend aan derden ten behoeve van hun direct marketing. Als wij dit beleid veranderen, zullen wij deze bepaling bijwerken en zullen wij instructies geven over hoe u een verzoek om details kunt indienen.

De Californische wet, inclusief de California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”), staat inwoners van Californië die ons persoonlijke informatie verstrekken toe om bepaalde informatie op te vragen, waaronder de categorieën van persoonlijke informatie die we verzamelen, de bronnen waaruit uw persoonlijke informatie wordt verzameld, hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken, de categorieën van derden met wie we uw persoonlijke informatie delen, en of we uw persoonlijke informatie verkopen of op een andere manier dergelijke informatie aan derden vrijgeven voor hun direct marketing doeleinden. Bekijk Sectie 1 en 2 hierboven voor de categoriën waarin wij persoonlijke informatie verzamelen, de bronnen van die informatie en hoe wij de persoonlijke informatie gebruiken. Om toegang of verwijdering van uw persoonlijke informatie aan te vragen, neemt u contact op met de Data Protection Officers van het Bedrijf. Bekijk Sectie 14 voor de contactgegevens. Op dit moment verkopen wij uw persoonlijke gegevens niet en delen uw persoonlijke informatie niet met derden voor marketingdoeleinden. Daarom is momenteel geen opt-out nodig. Hoewel wij momenteel uw persoonlijke informatie niet verkopen, kunt u, als u toch uw opt-out wilt vastleggen, dit doen op https://www.bullhorn.com/opt-out-ccpa/. Als wij dit beleid veranderen, zullen wij deze bepaling bijwerken en zullen wij instructies geven over hoe u een verzoek om details kunt indienen. Hoewel wij uw persoonlijke informatie niet verkopen, delen wij uw persoonlijke informatie wellicht wel voor relevante bedrijfsdoeleinden (zoals omschreven staat in de CCPA) met derden. De categorieën van derden met wie wij wellicht uw persoonlijke data delen staat beschreven in dit Privacybeleid en op https://www.bullhorn.com/legal/sub-processors/. Wij delen enkel uw persoonlijke informatie met derden op de manier zoals beschreven in onze klantovereenkomsten en dit Privacybeleid.

10. Do-Not-Track Disclosure

Er zijn vele methoden waarbij webbrowsersignalen en soortgelijke mechanismen uw keuze kunnen aangeven om het volgen uit te schakelen. Maar misschien zijn we ons niet bewust van elk van deze mechanismen en zijn we ook niet in staat om ze te honoreren. Omdat er nog geen consensus bestaat over hoe webbrowsergebaseerde DNT-signalen (Do Not Track) anders dan cookies moeten worden geïnterpreteerd, is het mogelijk dat we niet reageren op ongedefinieerde DNT-signalen naar onze Sites of online services. Meer informatie over “niet volgen” is beschikbaar op www.allaboutdnt.org met betrekking tot dergelijke informatie.

11. Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling van dit Privacybeleid in enig land doet geen afbreuk aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere bepaling van dit Privacybeleid, die volledig van kracht blijft.

12. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om veranderingen in onze informatiepraktijken weer te geven die van kracht worden bij het posten. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier, per e-mail of door middel van een kennisgeving via de Service op de hoogte stellen voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

13. Gegevensoverdracht buiten de EER, het VK en Zwitserland

Bullhorn Group Companies hebben onderling modelcontractbepalingen (“SCC”) afgesloten die door de Europese Commissie onder de AVG zijn goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens van Bullhorn Group Companies in de EER, het VK en Zwitserland naar Bullhorn Group Companies buiten deze gebieden. In de SCC zijn de adequate waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van Europese burgers voor dergelijke gegevensoverdrachten buiten de EER, het VK en Zwitserland vastgelegd. De SCC waarborgt ook de toegang tot persoonsgegevens van onze gegevensverwerkers buiten de EER, het VK en Zwitserland. U kunt gebruik maken van de contactinformatie in paragraaf 15 hieronder voor meer informatie betreffende deze contractuele regelingen.

Bullhorn neemt de regelgevende ontwikkelingen in acht die van invloed zijn op deze gegevensoverdrachten naar gegevensimporteurs buiten de EER, het VK en Zwitserland volgens het “Schrems 2”-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 07/16/20 (C 318/11) en de gevolgen van het einde van de BREXIT-overgangsperiode voor het VK. Bezoek deze website regelmatig voor updates of wijzigingen van dit privacybeleid.

14. Bullhorn’s EU-V.S. Privacy Shield / Swiss-V.S. Privacy Shield Beleidskader verklaring

In aanvulling op de SCC zoals beschreven in Sectie 13 van dit Privacybeleid, Bullhorn, Inc. blijft deelnemen aan en heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan het EU-VS Privacy Shield Framework en het Swiss-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die worden doorgegeven van respectievelijk de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk (V.K.), Zwitserland en de Europese Economische Ruimte (EER) naar de Verenigde Staten, om onze klanten te tonen dat wij strikt de privacyrichtlijnen naleven. Wij vertrouwen niet op het Privacy Shield Framework voor gegevensoverdracht naar de VS, na de “Schrems 2”-beschikking. De certificering van het privacyscherm van Bullhorn is te vinden op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnYbAAK&status=Active. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid, de SCC en de principes van het privacyscherm, is de volgende volgorde (de eerste van de volgende met de hoogste prioriteit) van toepassing: SCC, de Privacy Shield Principles en het Privacybeleid. Ga voor meer informatie over de Privacy Shield Framework en de Privacy Shield Principles naar de website van het Amerikaanse Ministerie van Handel, https://www.privacyshield.gov/.

Bullhorn, Inc. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt van gegevensexporteurs in het kader van elk Privacy Shield Framework, en draagt deze vervolgens over aan een derde partij die namens haar optreedt als agent. Bullhorn, Inc. leeft de principes van het Privacy Shield Principles en de SCC volledig na. Met betrekking tot persoonsgegevens die zijn ontvangen of doorgegeven op grond van de kaders van het privacyscherm, is Bullhorn, Inc. onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan Bullhorn, Inc. worden verplicht om persoonsgegevens vrij te geven in antwoord op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen.

Het bedrijf houdt zich aan de Privacy Shield Principles of notice, choice, accountability for forward transfer, security, data integrity and purpose limitation, access and recourse, and enforcement and liability as described herein.

 • Kennisgeving – Bullhorn onthult de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verzameld bij EU/EER, V.K.-klanten en Zwitserse klanten, kandidaat-klanten en bezoekers van de Site, het doel (de doelen) van de gegevensverzameling en andere gegevensverwerking, en elke derde partij met wie deze persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld zoals verder beschreven in deel 1 van dit beleid.
 • Keuze – Bullhorn biedt al haar klanten, kandidaat-klanten en Bezoekers van de Site de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor elke overdracht van gegevens aan derden of voor het gebruik van verzamelde gegevens voor andere doeleinden dan oorspronkelijk vermeld en toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de betrokken persoon. We bieden de personen die onder het privacyscherm vallen ook keuzemogelijkheden om het gebruik en de openbaarmaking van hun persoonlijke gegevens te beperken. (Zie de delen 1 en 2 hierboven). Elke overdekte persoon kan ons rechtstreeks een e-mail sturen naar privacy@bullhorn.com met zijn of haar verzoek, of kan ons schrijven op het adres dat aan het einde van deze polis met zijn of haar keuze is aangegeven.
 • Verdere doorgifte en verantwoording – Bullhorn zal persoonlijke gegevens waarop het Privacy Shield van toepassing is uitsluitend aan haar agenten bekendmaken in overeenstemming met het Kennisgevings- en Keuzebeginsel voor zover van toepassing op de overdracht, tenzij de verdere overdracht vooraf is goedgekeurd door de persoon die door de overdracht wordt geraakt, mits hij/zij daarvan op de hoogte is gebracht en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voordat we persoonlijke gegevens aan een agent doorgeven, zullen we (i) bepalen dat de overdracht van dergelijke gegevens alleen voor de beperkte en specifieke doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld is; (ii) ons ervan vergewissen dat de agent verplicht is om ten minste hetzelfde niveau van bescherming van de privacy te bieden als vereist door de Privacy Shield Principles; (iii) redelijke en passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de agent de doorgegeven persoonsgegevens effectief verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met onze verplichtingen op grond van de Privacy Shield Principles; (iv) van de agent te eisen dat hij ons op de hoogte stelt als hij vaststelt dat hij niet langer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist door de Privacy Shield Principles; en (v) na kennisgeving redelijke en passende maatregelen te nemen om ongeoorloofde verwerking te stoppen en te herstellen. In de gevallen die in de Privacy Shield Principles worden beschreven, zijn wij aansprakelijk voor het handelen van de agent.
 • Beveiliging– Bullhorn zal redelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van haar gegevens en enig misbruik, verlies, vernietiging, wijziging en onbevoegde toegang of openbaarmaking. Zie hoofdstuk 6 hierboven voor meer details.
 • Toegang – Bullhorn zal haar klanten en kandidaten van haar klanten gratis toegang verlenen tot hun persoonsgegevens en hen in staat stellen om persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen of te laten verwijderen wanneer die persoonsgegevens onjuist zijn, tenzij de kosten van die toegang te hoog zijn in verhouding tot het risico van privacy of wanneer de rechten van een ander individu zouden worden geschonden. Zie de delen 3 en 4 hierboven voor meer details over het verzoek om toegang.
 • Gegevensintegriteit en doel beperking – Bullhorn zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die zij verwerkt (met inbegrip van de verwerking door derden) worden beperkt door het doel of de doelen waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verzameld.
 • Recht, handhaving en aansprakelijkheidBullhorn zal trachten eventuele problemen in verband met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op redelijke wijze rechtstreeks met de betrokkene op te lossen. In het geval dat er geen oplossing kan worden bereikt, kunnen klanten uit de EU, Zwitserland of de EER het onafhankelijke verhaalmechanisme van Bullhorn. Wanneer u een onopgelost geschil met ons hebt over uw zorgen omtrent het gebruik van privacy of data of wij dat niet naar uw tevredenheid hebben opgelost, neem dan contact op met onze in de VS gevestigde derde partij die geschillen oplost (gratis) via: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Deze klanten kunnen ook een klacht indienen bij de toezichthouder in de staat, provincie, territorium en/of het land waar ze verblijven. Onder bepaalde voorwaarden die uitvoeriger worden beschreven op de website van het privacyscherm https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Smit-a-Complaint, hebt u mogelijk het recht een beroep te doen op bindende arbitrage voor een onopgelost geschil dat u met ons hebt.

15. Functionarissen voor gegevensbescherming

Bullhorn heeft functionarissen voor gegevensbescherming, die verantwoordelijk zijn voor kwesties met betrekking tot de privacy en bescherming van gegevens. De functionarissen voor gegevensbescherming kunnen gecontacteerd worden via e-mail op DPO@bullhorn.com, of via post op: Bullhorn, Inc., 100 Summer Street, 17th Floor, Boston, MA 02110, t.a.v.: functionaris gegevensbescherming, Legal of K.P. van der Mandelelaan 68-70, 3062 MB Rotterdam, Nederland, t.a.v.: functionaris gegevensbescherming, Legal.

Vragen of klachten in verband met het privacybeleid van Bullhorn of de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan: privacy@bullhorn.com of Bullhorn, Inc., 100 Summer Street, 17th Floor, Boston, MA 02110, Tel: 1-617-478-9100, Attn: Depth of Information Security & Compliance/Legal. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit die bevoegd is voor de verwerking van uw locatiegegevens.