De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele organisatie. De stichting verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op hen doen. W&G is eind 2010 vanuit 12 werkeenheden met in totaal 244 vestigingen in Nederland werkzaam in de werkvelden maatschappelijke opvang, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderen- en gezondheidszorg, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. Jaarlijks verleent de stichting hulp en zorg aan ongeveer 40.000 mensen. Eind 2010 werken bij de stichting ruim 5.200 betaalde, professionele medewerkers en zijn bijna 1.000 vrijwilligers actief.

Ter ondersteuning van het werving- en selectieproces heeft het Leger des Heils gekozen voor het Connexys recruitmentsysteem.

Standaardisering

De organisatie is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers. Vooral functies in de hulpverlening, zoals sociaal pedagogisch medewerker en verpleegkundige staan met enige regelmaat vacant. Maar ook gedragswetenschappers en ICT’ers kunnen een mooie carrière bij het Leger des Heils hebben. De werving- en selectieprocedure binnen het Leger des Heils is (grotendeels) decentraal geregeld.

Wij hebben 12 werkeenheden in Nederland met een eigen directievoering. Het recruitmentproces willen we verder standaardiseren en daarbij willen we gebruikmaken van nieuwe technologieën en nieuwe media, teneinde efficiënter en effectiever op de arbeidsmarkt te opereren. In het gebruikmaken van één database zien wij vele voordelen. Één van de voordelen van het werken met het Connexys recruitmentsysteem is, dat de kandidaten voor meerdere regio’s inzichtelijk worden, zodat als er goede kandidaten vanuit een procedure van de ene regio ‘overblijven’
Leger des Heils

Christelijke identiteit

De stichting werkt vanuit een christelijke motivatie. Centraal daarbij staan rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit. In het ‘er zijn’ voor kwetsbare mensen speelt de identiteit van de organisatie, het persoonlijk geloof van de medewerkers en de specifieke Leger des Heilscultuur een belangrijke rol. Van alle medewerkers van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg wordt dan ook verwacht dat zij over een christelijke levensovertuiging beschikken; dit wordt als één van de persoonlijke competenties gezien. De medewerkers van de stichting hebben verschillende achtergronden, maar delen in de kern hetzelfde geloof. Vanuit deze identiteit wordt de zorg geboden die nodig is. Zorg voor alle mensen die bij het Leger des Heils komen, ongeacht hun achtergrond.

*Deze content is ontwikkeld voorafgaand aan de overname van Connexys door Bullhorn. De Connexys producten en dienstverlening blijven onverkort voortbestaan; specifieke informatie over het bedrijf kan echter op sommige punten niet meer actueel zijn.

Klaar om aan de slag te gaan?